Fila Fila | Alfio Antico
enter
close

Fila Fila

Fila fila cajarda fila
ca lu fusu nun ti gira
Fila fila cajardazza
ca lu fusu nun t’ammazza

Ma nanna mi mannò accattari l’ogghiu
ppi strata ju ci persi lu stuppagghiu:
“curi birbanti va cerca lu stuppagghiu
curi birbanti va cerca lu stuppagghiu”
Ora ma tagghiu ora ma tagghiu
e ccià mettu ppi stuppagghiu
Ora ma tagghiu ora ma tagghiu
e ccià mettu ppi stuppagghiu
“Nti zitti ‘nti zitti lavannaru ‘nti zitti”

Dumani è festa, si mangia minestra
minestra è cotta, si mangia ricotta
Ricotta è salata, si mangia ‘nzalata
‘Nzalata nun’nni vogghiu ddocu veni u ‘mbrogghiu

Donn’Anna era gravita
di don Cicciu pacchi sicci
ci niscia lu cori e l’anima
ppi mangiarisi prugna sicchi

Pumu russu… Tabaccu
Sai cantari… Signorsì
Canta tanticchia… Chicchirichì
Jetta ‘npugnu e fui di ddocu

Tiri ‘ngnattu e fui di ddocu

Tiri ‘ngnattu di canigghia
nun c’è nenti ca ni pigghia
Tiri gnattu mi voli pigghiari
persi la vugghia e lu ditali
Chi ti pigghia ca mi pigghia
Chi ti pigghia ca mi pigghia
Tiri ‘ngnattu di canigghia

Pizzula u jaddu
Pani e furmaggiu
venu lu jatte
e si futti u furmaggiu
Chissi chissi chissi chissi
chissi chissi chissi chissi…

Insieme di antiche filastrocche popolari, cantate tra scherzo e parodia, che descrivono in chiave metaforica luoghi, personaggi e situazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *